Samospráva


Starosta: Mgr. Ján Kaššák

Zástupca starostu: Štefan Domagala

Poslanci obecného zastupiteľstva: JUDr. Anton Tabačák PhD., Ing. Ján Blažek, Anna Herdová,

 Pavol Samardák, Štefan Domagala, Pavol Martáň, Monika Šangalová

Zloženie komisií na Ocú: 

Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ochrany verejného poriadku

        Predseda: JUDr. Anton Tabačák PhD.

         Členovia: Štefan Domagala, Mária Vrábelová

Komisia výstavby, územného plánovania, obchodu a cestovného ruchu

        Predseda:   Ing. Ján Blažek

         Členovia: Pavol Samardák,  JUDr. Anton Tabačák PhD.

Komisia sociálna,  kultúry a športu

        Predseda: Pavol Martáň

         Členovia: Anna Herdová, Monika Šangalová

Komisia na ochranu verejného záujmu a finančná

        Predseda: Pavol Samardák

         Členovia: Ing. Ján Blažek, Mgr. Renáta Šangalová, Štefan Domagala