Všeobecne záväzné nariadenia


 

 

VZNč. 2/2015
VZNč. 1/2015
VZNč. 1/2014 -o dani s nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015
VZNč. 4/2012 - o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oravský Biely Potok
VZNč. 3/2012 - o dani za psa
VZNč. 2/2012 - o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2013
VZNč. 1/2012
VZNč .4/2011   - ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a služieb na trhových miestach.
VZNč. 3/2011 - o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom

VZNč. 2/2011

- o výške dotácie na mzdy a prevádzku Materskej školy a školského zariadenia,  zriadených na území obce Oravský Biely Potok

VZNč. 1/2011

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu  nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec
VZNč.13/2009

- o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZNč.11/2009 - o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce
VZNč.10/2009 - o organizovaní verejných kultúrnych podujatí v obci
VZNč.  8/2009 - o zápise do Materskej školy
VZNč.  7/2009 - o určení školských obvodov základných škôl
VZNč.  6/2009

- o poskytovaní dotácií

VZNč.  4/2009 - o pohrebníctve
VZNč.  3/2009 - o poplatku za odpad
VZNč.  2/2009 - o miestnych daniach
VZNč.  1/2009 - o dani z nehnuteľnosti
VZNč.  4/2007 - o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi