Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacej práce MŠ –Oravský Biely Potok v školskom roku 2013/2014


SPRÁVA
 O výchovno vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Oravský Biely Potok za školský rok 2013 / 2014.
Predkladá : Jana Dedinská
 Riaditeľka MŠ
 
 Prerokované na pedagogickej porade dňa
 .................................................................
                                                                      
Vyjadrenie rady školy:
 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2013 / 2014
 
...............................................................
Meno a priezvisko predsedkyne rady školy
Stanovisko zriaďovateľa :
Obec: ............................................................................................................
 
Schvaľuje správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
MŠ Oravský Biely Potok za školský rok 2013 / 2014
 
.................................................................
Za zriaďovateľa
 Správa
 
O výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Oravský Biely Potok
 za školský rok 2013/2014.
 
V zmysle vyhlášky MŠ SR  č.9/2006 Z.z  zo 16.decembra 2005 s účinnosťou od 1.febuára 2006.
 
 1.a) základné identifikačné údaje o škole
 1. Názov školy : Materská škola – Oravský Biely Potok
 2. Adresa školy : Oravský Biely Potok 37,027 42 Podbiel
 3. Telefónne číslo : 0911 395 410
 4. Elektronická adresa : skolkaobp@gmail.com
 5. Údaje o zriaďovateľovi : Obec Oravský Biely Potok
 6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie :                                                                                                                                                                          
Jana Dedinská   - riaditeľka MŠ                             
Eva Kohárová  -  vedúca ZŠS
 
7.Údaje o rade školy :  má 7 členov : predseda Zuzana Matláková  / rodič /
                                                                             Mária Matláková   / rodič /
                                                                            Martina Blažeková / rodič /
                                                                   Mgr.  Miroslava Ťapáková   / pedagog.pracovník / 
                                                                             Mária Barancová     / nepedagog. pracovník /
                                                                             Ján Samardák   / poslanec Oc.Ú / 
                                                                             Peter Žák / poslanec Oc.ú /
b) Počet detí v škols.roku : 25  počet odhlášok v priebehu škols.roka  0
 
V školskom roku 2013/2014 sa vydalo 25 rozhodnutí o prijatí do MŠ, dve deti boli neprijaté.
V septembri 2014 nastúpilo 25 detí,  kapacita je 21 detí.
 
c) Počet detí zapísaných do 1.ročníka - ZŠ s MŠ v Zuberci : 9
                                                                 - odklad nástupu povinnej školskej dochádzky : 1
e)údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania :
V školskom roku 2013/ 2014 sme sa zamerali na :
- na plnenie hlavných cieľov výchovy a vzdelávania vo výchovno – vzdelávacom procese
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu
Bystrý medvedík zameraných na environmentálnu výchovu
- upevňovanie fyzického a duševného zdravia prostredníctvom prvkov zdravého životného štýlu aktivizovaním pohybového rozvoja detí, zabezpečovaním správneho pitného režimu, ovocné dni, čistenie zúbkov po obede, ranné cvičenie vonku na čerstvom vzduchu
- vylepšenie materiálno – technického vybavenia, doplnenie nových hračiek od sponzorov,
didaktických pomôcok – interaktívna tabuľa, tlačiareň a  notebook  k edukačným aktivitám detí – v rámci Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 
Všetky deti, ktoré ukončili dochádzku do materskej školy, z dôvodu odchodu do základnej školy, dostali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
 
f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
    škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam učebných plánov :
 
·         štátny vzdelávací program ISCED 0  
·         školský vzdelávací program  ,,Bystrý medvedík ´´
·         Metodika predprimárneho vzdelávania
 
 
g) údaje o počte zamestnancov :
pedagogickí zamestnanci – dve učiteľky
nepedagogickí zamestnanci – školníčka
prevádzkoví zamestnanci – vedúca ZŚS,kuchárka
 
h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy :
pedagogickí zamestnanci sa majú možnosť vzdelávať na základe ponúk verejných inštitúcií, metodických centier, samovzdelávaním, formou štúdia odborných časopisov a literatúry.
Vzdelávanie je určené všetkým pedagogickým zamestnancom na základe prihlášok na vzdelávacie programy -  projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania
Grafický program v RNA – Mgr. Ťapáková Miroslava
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť – Dedinská Jana
Vzdelávanie začína podľa programu DP MPC Žilina.
 
 
i) údaje o aktivitách o prezentáciách školy :
- Rodičovské združenie
- Kamenársky plenér v obci
- Posedenie s dôchodcami
- Pečenie medovníkov rodičia a deti
      - Mikuláš – besiedka v MŠ
      - Detský karneval v sále Oc.U
      - ukážka práce sokoliarov z Bojníc
      - Nočná škôlka
      - Deň detí – športové dopoludnie v školskej záhrade
      - výlet do jazdeckého areálu v Dlhej nad Oravou – jazda na koníkoch
      - Rozlúčka s predškolákmi                  
 
·         aktivity kabinetu predš.výchovy : Oravský speváčik v Habovke , Hviezdička v Trstenej,                                         
    predškolácky trojboj v Ćimhovej         
                   
 
k) údaje k inšpekčnej činnosti vykonanej Śtátnou školskou inšpekciou na škole :
v uvedenom školskom roku nebola vykonaná.
l) údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy :
MŠ je umiestnená v staršom rodinnom dome. Je v prevádzke 40 rokov je v zachovalom stave,
poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov v čase 6,30 – 15,00 hod, je jednotriedna materská škola s kapacitou 21 detí.
 - interiér MŠ je estetický a udržiavaný, vybavenie triedy je primerané
- exteriér školskej záhrady je vybavený drevenými preliezkami, vláčikom, drevenými hojdačkami, pieskoviskom, altánkom a trampolínou
 
m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy :   
·         príspevky na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od           
      rodičov 6€ na mesiac                                                                              
·         finančné prostriedky získané od rodičov – dar rodičov 10 € na dieťa - 250 €  na školský rok - sme využili na zakúpenie kníh pre predškolákov a financovali sme aktivity   
      kabinetu predškolskej výchovy / o finančnom čerpaní sa vedie pokladničný denník/
·         zriaďovateľ Oc.Ú Or.B.Potok – obnovil interiér v triedach – menili sa podlahy, omietka       
                                                           okná a radiátory
-          zakúpil sladkosti na Mikuláša a MDD                                            
Sponzori  -    potraviny Soňa – sladkosti – Anna Muchová        
                      -    p.R.Tabačák finančne prispel na výlet
                      -    Spoločenstvo bývalých urbariaristov obce poskytlo finančný príspevok na   
                      nový koberec v triede, nákup dreva na preliezky a financie na obnovu interiéru
n) cieľ, ktorý si určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia :                                                                                              
·         za cieľ sme si určili smerovať k dosiahnutiu optimálnej, emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
·         deti dosahujú primeraný stupeň profilu absolventa predprimárneho vzdelávania.
Prioritnými hodnotami je tolerancia a chápanie problémov navzájom,
aplikácia inovačných metód do výchovno – vzdelávacieho procese.
 
Klady -  100% kvalifikovanosť, budova MŠ je typ rodinného domu
  čo umožňuje úzku spoluprácu medzi zamestnancami a deťmi.
·         veľká školská záhrada s preliezkami, pieskoviskom a altánkom
·         výstavba rodinných domov v obci – mladé rodiny s deťmi
·         záujem starostu obce o zveľaďovanie materskej školy
 
 
Nedostatky  – zrušenie základnej školy,
·         prístup rodiny k spolupráci s odborníkmi - logopéd
·         nedostatky sú v stave budovy – oteplenie budovy – fasády
  
 
Spolupráca s Oc.Ú je pozitívna , poďakovanie patrí za pomoc pri udržiavaní a materiálnom zabezpečení MŠ.
Spolupráca s rodičmi – je  kladná.
Rozhovormi s učiteľkami 1.roč.ZŠ získavame obraz o úrovni pripravenosti našich detí
učiteľky pozitívne hodnotia prípravu na školu, deti sa spontánne a bez problémov začleňujú
do kolektívu detí v ZŠ s MŠ Zuberec.
Spolupracovali sme s centrom špeciálno – pedagogického poradenstva – ABC  SCŠPP Trstená – testy školskej zrelosti pre predškolákov
V budúcom školskom roku budeme hľadať nové formy spolupráce s rodinou, inštitúciami a podnikateľskou verejnosťou, chceme v plnej miere využiť možnosti, aby sme deťom vytvárali príjemné a stimulujúce prostredie cez náš Školský vzdelávací program
,,Bystrý medvedík ´´
 
 ZÁVER
 Dovoľte mi poďakovaťvšetkym pedagogickým a nepedagogickým spolupracovníkom,
p.starostovi ,Rade školy, Rade rodičov a sponzorom našej MŠ za ochotu pomôcť škole
nad rámec svojich povinností, za príjemnú atmosféru medziľudských vzťahov a
zaželať nám spoločne do budúcnosti tvorivý nepokoj pri hľadaní možných spôsobov
skvalitnenia vzájomnej spolupráce.