Komisie Obecného zastupiteľstva


Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ochrany verejného poriadku

Komisia výstavby, územného plánovania, obchodu a cestovného ruchu

Komisia sociálna,  kultúry a športu

Komisia na ochranu verejného záujmu a finančná